Zapominanie – dalszy opis

Natychmiast po osiągnięciu tego kryterium wygasania drzwi skrzynki startowej zamykano na 1, 3, 6 lub 10 minut w celu wywołania spontanicznej restytucji, Ponieważ wszystkich szczurów było 20, na każdy okres restytucji mogło ich przypaść tylko po pięć. Ale i tak punkty reprezentujące uzyskane wyniki (na wykresie znaczone za pomocą x x) wykazują zdumiewającą regularność. Zauważmy, że wygaszanie doprowadzono aż „poniżej zerał\ tzn. kryterium wygasania było dłuższe niż pierwszy okres utajenia w serii z uczeniem się. Nawet 10 minut spontanicznej restytucji nie wystarcza do tego, aby reakcja cofnęła się aż do teoretycznego zera (kółko na lewym krańcu wykresu A)

Zauważymy, że w procesie uczenia się czas utajenia reakcji zbliża się do swego minimum już przed 15 próbą. A teraz kontynuujemy eksperyment z tym, że w skrzynce, do której biegną szczury, nie będzie pokarmu. Czas utajenia będzie stale wzrastać w miarę narastania wygasania. Reakcję można uważać za wygaszoną wtedy, gdy czas jej utajenia będzie odpowiadał pewnemu arbitralnie ustalonemu kryterium,li. mianowicie gdy zwierzę w poszczególnej próbie przez 3 minuty nie wychodzi ze skrzynki startowej.

Teraz możemy już zademonstrować spontaniczną restytu- c j ę reakcji. Zamknijmy drzwiczki skrzynki startowej i zostawmy w niej szczura na pewien określony czas, licząc od ostatniej próby z wygaszaniem, a następnie znów otwórzmy drzwiczki. Szczur wyjdzie ze skrzynki, a czas utajenia jego reakcji poinformuje nas o sile OW. Na tej podstawie będziemy mogli stwierdzić, w jakim stopniu osłabło hamowanie wygaszające. Wypróbujmy na kilku grupach zwierząt okresy restytucji o różnej długości. Wyniki przedstawia krzywa C na rysunku 19-6.

Eksperyment ten dowodzi wyraźnie, że wygasania nie da się tłumaczyć zapominaniem, gdyby bowiem OW uległ zapomnieniu, nie mogłoby być mowy o jego restytucji po dodatkowej pauzie. Wydaje się, że w wygasaniu bierze udział jakiś aktywny proces, który blokuje lub neutralizuje OW. Gdy z upływem czasu ten aktywny proces straci na sile, zablokowanie O W ustępuje i mówimy, że nastąpiła restytucja odruchu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>