Sekwencja S-R-Rf

Tolman znów uzupełnia swą zasadniczą teorię pojęciem „oczekiwania”, które w zasadzie sprowadza się do wspomnianej już (str. 181) sekwencji S-R-Rf. Gdy osobnik wyuczy się takiej sekwencji, S staje się dlań „znakiem”, że osiągnie on cel Rf, jeśli będzie podążać drogą R. Przyswajając sobie takie sekwencje, a przypuszczalnie też poznając otoczenie w toku swobodnej aktywności badawczej zwierzę tworzy pewnego rodzaju „mapę poznawczą” danej okolicy i może później korzystać z niej poruszając się po tej okolicy. Mapa taka może obejmować wąski pasek samej tylko drogi albo też mogą się na niej znajdować również przedmioty położone dalej od drogi, z jednej czy drugiej strony. Słowo platformy eksperymentator mógł obserwować badanych, jak z zawiązanymi oczyma szukali drogi obu rękoma. Badani sami byli fachowymi psychologami i mogli złożyć później retrospektywne sprawozdanie na temat metody, jaką stosowali, aby znaleźć drogę w labiryncie. Jak pisze Perrin, „wszystkie bez wyjątku sprawozdania wykazują, że w pierwszej próbie badani nabywali ogólnej wiedzy o stosunkach przestrzennych w labiryncie. Pierwsza próba dawała każdemu powierzchowną orientację o tym, w jakim kierunku leży wyjście w stosunku do wejścia i jak biegnie droga do wyjścia”. W dalszym ciągu doświadczenia ogólny problem znalezienia i zapamiętania drogi rozpadał się u badanych na szereg problemów lokalnych, związanych z opanowaniem poszczególnych, trudnych części labiryntu. Nawet uzyskawszy już pewną ogólną orientację w labiryncie, badani nie umieli jeszcze dokładnie wyobrazić sobie jego skomplikowanego kształtu, wskazywał na to fakt, że mapy, jakie rysowali po każdej próbie, w wielu szczegółach wykazywały odchylenia. Mimo to jednak nauczyli się oni przebywać labirynt bez błędów. Tymi na szeroką skalę zakrojonymi badaniami zajmiemy się bardziej szczegółowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>