Modyfikacja wskaźników – dalszy opis

Jednakże wyniki obu tych eksperymentów, jednego potwierdzającego teorię Hulla i Spence’a, drugiego zgodnego z teorią Lashleya, mimo wszystko nie są bezpośrednio sprzeczne. Doświadczenia Lashleya, przeprowadzone metodą bodźców równoważnych, wskazują, że zwierzęta mimo stałego wzmacniania kształtu, jako wskaźnika ubocznego, nie kierują się nim w swym zachowaniu, niemniej jednak mogło tu zachodzić pewne niedostrzegalne uczenie się. Przypuśćmy, że tak rozbudujemy trzecią fazę, przedstawioną na rys. 20-9, że uczynimy z niej serię prób z uczeniem się i w jednej grupie będziemy wzmacniać trójkąt, a w drugiej koło. Zupełnie możliwe jest, że zwierzęta prędzej nauczą się tutaj kierować kształtem trójkąta niż kształtem koła. (Taki właśnie na ogół wynik uzyskali Bitterman i Coate, 1950). Czyli wyniki, jakie uzyskał Lashley, nie przemawiają wprost przeciw teorii Hulla i Spence’a. Natomiast eksperymenty z zamianą wskaźników nie obalają teorii Lashleya, jeśli pominiemy ideę ciągłości uczenia się. Podstawowy postulat Lashleya można sformułować wprowadzając termin „uwaga”. Szczur, tak samo jak człowiek, może zwrócić uwagę na pewną część czy właściwość bodźca złożonego, tzn. nie tylko przypatrywać się danemu szczegółowi, ale i reagować nań. Na przykład może on pominąć kształt, a reagować na wielkość albo nie zwracać uwagi na wielkość, a reagować na jasność czy na jakiś inny szczegół, który mógłby mu służyć za cel dla skoku. Według Hulla i Spence’a z udaną reakcją wiążą się „wszystkie bodźce” obecne w danęj chwili, nie jest jednak powiedziane, że wszystkie one kojarzą się z jednakową siłą. Jeśli skojarzenie reakcji z pewnymi bodźcami jest silniejsze niż z innymi, działającymi w tym samym cza- sie, musimy przyjąć wpływ jakiegoś czynnika selekcjonującego, dającego się utożsamić mniej więcej z uwagą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>