Lawrence i eksperyment

Wniosek niezupełnie jasny. W tym eksperymencie badani mogli kierować się tylko jedną cechą podniet, tj. wielkością (.A-a), druga, barwa (B-b) przysługiwała zarówno podniecie dodatniej, jak i ujemnej, czyli wskaźnikiem być nie mogła. Trudno więc dziwić się, że cechy tej „nie opanowali”. (Przyp. tłum.). miał rozwiązać zagadnienie, czy ćwiczenie w kierowaniu się pewnymi wskaźnikami, a pomijaniu innych w fazie wstępnej przenosi się na fazę ćwiczebną, a potem na fazę sprawdzającą. W fazie sprawdzjącej 27 szczurów na 40 faktycznie pomijało te wskaźniki, które nauczyło się pomijać w pierwszej fazie. Faza wstępna osłabiła więc wpływ wskaźników nieistotnych jako wyznaczników uwagi.

Lawrence, mimo że na ogół jest zwolennikiem teorii Hulla i Spencer, doszedł do wniosku, że teorię tę należy uzupełnić pewnym dodatkowym czynnikiem. Jest to czynnik natury perceptywnej, a nie moto- rycznej, tzn. działa w okresie spostrzegania bodźców, a nie w chwili samego reagowania. Lashley nazwałby go prawdopodobnie „przyciąganiem uwagi’’, Lawrence woli jednak określić go jako „dostępność dla odróżniania” (discriminability), przysługującą bodźcom pewnej kategorii. Ćwiczenie w reagowaniu na różnicę pomiędzy korytarzem czarnym i białym, a .pomijaniu różnicy między korytarzem zasłoniętym i niezasłoniętym nasila wpływ, jaki na badanych wywiera różnica pomiędzy barwami (barwy stają się bardziej dostępne dla odróżniania), a zmniejsza wpływ różnicy pomiędzy zasłonięciem i niezasłonięciem korytarza. Przedwczesne byłoby chyba rozstrzyganie, czy fakty te należy tłumaczyć przez przyciąganie uwagi, czy przez dostępność dla odróżniania. W każdym razie uzasadniony wydaje się wniosek, że bodźce działające w chwili wykonywania reakcji udanej kojarzą się z reakcją różnie silnie, a to wskutek oddziaływania czynnika perceptywnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>