Grupowe krzywe uczenia się – dalszy opis

Kiedy wykreśli się już krzywe A i B, dzieli się oś odciętych na 10 równych części, w punktach podziału prowadzi się prostopadłe, na każdej z tych prostopadłych odmierza się wartości rzędnej dla krzywej A i B i obliczając średnią z tych wartości otrzymuje się krzywą Vincenta, Tę niezbędną interpolację liniową można, oczywiście zamiast sposobem graficznym wykonać arytmetycznie ka się trudności wynikających z różnic indywidualnych pod względem szybkości uczenia się w ten sposób, że zrównuje się wszystkie krzywe indywidualne, czyli nadaje im się tę samą długość na osi odciętych: następnie oblicza się w dogodnych interwałach przeciętne rzędne. Aby każdego osobnika uwzględnić w jednakowym stopniu, można zastosować procedurę przedstawioną na rys. 18-5: polega ona na obliczeniu procentu ogólnej poprawy, jaki każdy osobnik osiągnął w kolejnych dziesiątych (czy też szóstych, dwudziestych itp.) częściach łącznej liczby prób. Jednakże krzywa taka ma tylko ograniczoną wartość dla badania kształtu krzywej uczenia się, zwłaszcza blisko początku, jest bowiem, jak dotąd, sprawą dyskusyjną, czy nie ma tu czasem krótkiego okresu przyspieszenia dodatniego, poprzedzającego obserwowane zwykle przyspieszenie ujemne, charakterystyczne dla krzywej jako całości.

Tak czy owak trzeba jakoś wygładzić nieregularności krzywych indywidualnych. Ponieważ słuszne wydaje się założenie, że wahania takie zdarzają się zarówno w dół, jak i w górę od prawdziwej krzywej, bezpieczne powinno być wypośrodkowanie krzywej pomiędzy tak rozrzuconymi w górę i w dół punktami. Jeszcze bezpieczniejsze jednak jest posłużenie się przeciętną ruchomą. Również w krzywej kumulacyjnej owe nieregularności mniej rzucają się w oczy, i tym samym bardziej wydobywa się tu na jaw zasadnicza regularność krzywej, maskowana przez przypadkowe wahania (rys. 18-6 B w porównaniu z 6 A),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>