CEL I OGÓLNY PLAN EKSPERYMENTÓW NAD UCZENIEM SIĘ CZ. III

Duże zastosowanie w eksperymentach nad uczeniem się znajdują grupy kontrolne, równoważąca się kolejność wariantów, czynnikowy plan eksperymentów. Wszystkie te zabiegi metodyczne przedstawiają pewne problemy statystyczne, które zasługują na staranne rozważenie przed przystąpieniem do zbierania danych. Pewne metody eksperymentalne tego typu będą omówione w dalszych rozdziałach.

Co do następnych rozdziałów, to pierwsze cztery z nich („Warunkowanie”, „Uczenie się różnicowania”, „Uczenie się labiryntu” i „Motywacja” – ten ostatni temat, jak się okaże, pozostaje w ścisłym związku z trzema poprzednimi) opierają się głównie, ale nie całkowicie, na eksperymentach nad zwierzętami: są w nich jednak również przytaczane wyniki uzyskane na ludziach. Uczenie się ludzi jest natomiast głównym tematem rozważań w następnej grupie rozdziałów, które dotyczą pamięci, transferu i interferencji oraz ekonomii w uczeniu się i w dzia- ‚ łaniu. W rozdziale ostatnim „Rozwiązywanie problemów” przedstawione zostaną dane uzyskane tak na zwierzętach, jak i na ludziach, dotyczące tego ważnego, lecz słabo jeszcze opracowanego działu psychologii.

Chociaż w książce tej dużo miejsca poświęca się wybitniejszym teoriom uczenia się i pamięci, a także i kilku teoriom nie ogólnym, lecz dotycząc ym zagadnień bardziej szczegółowych, to jednak nie będziemy na tym miejscu rozstrzygać kwestii spornych, ani nawet przedstawiać systematycznego przeglądu tych teorii, takiego, jaki można znaleźć w książce Hilgarda (1948). Jak na to wskazują tytuły rozdziałów, wykład jest skoncentrowany przede wszystkim na typowym działaniu ludzi i zwierząt w tej mierze, w jakiej zależy ono od uczenia się, rozwiązywania problemów i motywacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>