Bass i Hull i ich eksperyment

Bass i Hull (1934) przeprowadzili na ludziach eksperyment bardzo podobny do doświadczenia Anrepa. Umieścili szeregiem, w odstępach co 16 cali (około 40 cm) cztery stymulatory wibracyjne na plecach i nodze osoby badanej. Stymulator na jednym końcu tego szeregu łączono wielokrotnie z uderzeniem prądu w ręką w celu wytworzenia warunkowego GSR. Następnie S badał 32 razy reakcję na każdy ze stymulatorów, wzmacniając jednak tylko pierwotny Sto. Ta metoda różnicowego wzmacniania wygasza O W na bodźce zgeneralizowane, natomiast reakcja na pierwotny Sto zostaje zachowana. OW na bodziec dodatni wynosił przeciętnie 5,74 reakcje zaś na coraz dalsze bodźce zgeneralizowane były odpowiednio słabsze i wynosiły przeciętnie 5,63, 4,75 i 3,36 w milimetrach odchylenia igły galwanometru. Jest to gradient bardzo stromy, ale musimy pamiętać, że zastosowano tu metodę wzmacniania różnicującego. Eksperyment ten nie dostarcza dowodu na pawłowow- ską hipotezą irradiacji, tj. falistego rozprzestrzeniania się pobudzenia, ponieważ nie próbowano badać, jak generalizacja rozwija się w czasie.

Inne badania mające sprawdzić hipotezę irradiacji przeprowadzili Grant i Dit- tmer (1940). W jednej grupie przymocowano badanym wibracyjne stymulatory na plecach w odstępach 3,5-4 cali (8,9-10,1 cm) od czubka palca aż do przegubu. Wiemy dobrze, że strefa kory obsługująca skórę ręki jest znacznie większa niż ta, która odbiera podrażnienia z grzbietu, toteż gdyby irradiacja w korze miała charakter ściśle przestrzenny, gradient generalizacji powinien być znacznie bardziej stromy dla ręki niż dla pleców. Tymczasem pomiar obu gradientów, przeprowadzony w taki sposób, jak to czynili Bass i Hull, wskazał, że były one mniej więcej jednakowo strome. Dalszy dowód przeciw pawłowowskiej hipotezie irradiacji, przytoczony przez Granta i Dittmera, stwierdza, że dane uzyskane w badaniach Bassa i Hulla nie są zgodne z rozkładem korowym reprezentacji nogi i pleców. Krótko mówiąc, gradienty generalizacji dają się zademonstrować, ale – wbrew poglądom Pawłowa – nie odpowiadają one odległościom pomiędzy odnośnymi punktami korowymi. Znacznie ściślej zgadzają się one natomiast z wyobrażeniem, jakie ma badany o rozmieszczeniu różnych okolic na skórze ciała.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>